آخرین خبرها

کشمش انگورسیاه رافع ریه و سرفه بلغمی و قابض و محرک نیروی جنسی و دفع کننده اخلاط

خواص کشمش انگور سیاه(مویز)?

ریه را پاک می کند

سرفه بلغمی را تسکین می دهد مقوی کبد است

اعتدال دهنده اخلاط غلیظ و ملین طبع می باشد

محرک نیروی جنسی اشخاص سردمزاج است

شکم را بند می آورد

? @BOALII_IR