آخرین خبرها

نازایی در مردان با انجام حجامت پشت گوشها بر مبنای طب سنتی

#درمان_نازایی

⚜✍درکتاب قانون بوعلی سینا اشاره شده که درمردان رگی که مولدسلولهای جنسی میباشد ازناحیه پشت گوشهاعبورمیکندانجام حجامت این موضع میتواند بطورموثری نازایی رادرمان نماید.

استاد دلیری