آخرین خبرها

خواب اطفال و کم خوابی علل لجبازی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊👈کم خوابیدن کودکان باعث افزایش لجبازی می شود

🔹خواب شب مهمتر از خواب روز است چون در خواب روزانه عواملی نظیر نور و صدا باعث بر هم خوردن ریتم خواب می شود و کودک پس از بیداری آرامش ندارد.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید
خواب زیادی غییر متعارف اطفال درروز سبب پخمگی و کودنی و سستی و حافظه ضعیف میشود