آخرین خبرها

واریکوسل و علتهای آن بر مبنای طب سنتی

‍ علل به وجود آورنده واریکوسل

غلبه سودا
لباسهای تنگ
ضربه و فشار به هر علت
زمینه ارثی واریس
شوخی های جنسی منجر به فشار به بیضه ها
کارهای سخت یا کارهایی که با حمل بارهای سنگین همراهند
وزنه برداری و پرورش اندام
تحریک های جنسی مکرر بدون تخلیه و ارضاء.
@drkhodadadii