آخرین خبرها

نوشیدن آب به روش ایستاده و مضراتش

روش درست نوشیدن آب؛بصورت نشسته است

👈وقتی ایستاده آب مینوشید آب به سرعت ازروده پایین میرودوموادمغذی جذب نمیشوند

👈وباعث بروزآرتروز،قولنج،تورم و سوزش معده واختلالات کلیوی میشود
@sinohehsamdaliri

//////////////////////////////////////

⛔️⛔️📚📚📚نوشیدن ۸ لیوان آب در روز ، بنا بر توصیه ای در سال ۱۹۴۵ شکل گرفته است و هیچ زمینه ی علمی ندارد

توصیه ای که در حال حاضر وجود دارد اینگونه بیان میشود: هنگامی که تشنه هستید آب بنوشید، مگر اینکه در یک روز گرم سپری میکنید و یا مسن هستید، آنگاه مقداری بیشتر بنوشید.

@sinohehsamdaliri