آخرین خبرها

تقویت بدن به روش طب سنتی

📚📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ اینها هم دارو هستند، و حال ما را خوبتر می کنند:

🌟💦 نگریستن به ستارگان، و آب روان
👣 و پابرهنه بر زمین راه رفتن،
📿 و ذکری را زمزمه کردن،
🌸 و تماشای گلها و شکوفه ها،
🌤 و تنفس در هوای صبحگاه بهاری،
📗 و کتاب خواندن،
🕌 و گوش سپردن به آیات قرآن مجید،
🍎 و بوییدن میوه،
🌴 و لمس درختان،
🕊 و نوازش کردن حیوانات،
🥀 و آب دادن به گلدانها…

دارو تنها آنی نیست که می خوریم و می نوشیم.

@soroshesalamati