آخرین خبرها

بخیه ها و جای زخم و درمانش بر مبنای طب سنتی

بخیه

ازبین بردن جای بخیه جدید وقدیمی با مالیدن ترکیب روغن زرد گاوی«گوسفندی نباشد»باعسل خالص و بستن تنظیف بهداشتی و تعویض هر۱۲ساعت یکبار

این ترکیب جای نخ بخیه را زایل میکن
@drkhodadsdii