آخرین خبرها

افسردگی و رفع غم بر مبنای طب سنتی

#افسردگی 😒

✨استشمام گل نرگس🌸محمدی🌸یاس،هنگام خواب
🍶مالیدن روغن کنجد به ملاج سر
🚫پرهیز از هم‌نشینی با مردم منفی‌باف
🍇روزی۴عددمویز تا ۴۰روز وروزی ۳خرما
🍷شیره انگور با اندکی زعفران برای همّ وغم مفید است
~~~~ ❈»🍃🌷🍃»❈ ~~~~
@Tebiranii               .