آخرین خبرها

سرکه انگبین با سکنجبین چه فرقی دارد

💊💊💊💊#سوال

⁉️ آیا سرکه انگبین با سکنجبین تفاوت دارد

🔘 در عطاریها معمولا سکنجبین وجود دارد و کمتر سرکه انگبین هست

🔘 و سکنجین از ترکیب ( عرق نعنا+سرکه+شکر ) است

🔘 ولی در سرکه انگبین عسل وجود دارد و حتما باید یا سرکه انگبین بخرید یا خودتان آنرا درست کنید.
💯ضمنا سرکه باید حتما طبیعی باشد.