آخرین خبرها

چشم و علل ضعف بینایی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊⁉️✍علت ضعف بینایی

🔘 همبستری در حال سیری و اول شب که معده و عروق (رگها) پر هستند.
🔘 بلندشدن موی سر و بدن
🔘کندن موی زیر بغل از ریشه
نکته: نوره مالیده شود (تقویت کننده بدن)

🔘خوردن زیاد ماهی پیه چشم را آب میکند.

🔘 پوشیدن کفش مشکی.

🔘رعایت نکردن پاکیزگی مثلا نشستن دست و دهان پس از غذا خوردن.