آخرین خبرها

زود انزالی و روش کاهش آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊✅✍ افزایش قوای جنسی
✅✍جلوگیری از زود انزالی

🍃👇🏼چنین عمل کنید:
کندر، میخک، مغز زبان گنجشک و خشخاش را آسیاب کرده و پودر حاصل شده را کپسول درست کنید و بخورید.