آخرین خبرها

پیاز محاسن و معایب آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊⛔️⛔️🍏خانم ها بیشتر پیاز بخورند

مطالعات جدید ترکیباتی رادرپیاز نشان داده که می‌تواند مانع ازتکثیر سلول‌ های سرطانی شوداین ترکیبات بویژه برای زنهامفیداست زیراضدسرطان تخمدان است

⛔️⛔️زنان شیرده از پیاز خام کمتر استفاده کنند، چرا که شیرتان بوی پیاز می گیرد و آن خوشایند فرزند دلبندتان نیست و گرسنه می ماند

🌿 @TebbolAeme 🌿