آخرین خبرها

دوغ و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🌹🍀🍁دوغ🌹🍀🍁

دوغ سرد است به درجه دوم و خشک است به درجه اول و اگر تازه و شیرین باشد کمی به گرمی میل دارد و چون ترش گردد سرد شود و اگر کره آنرا بگیرند و خوب صاف کنند تب دق (نوعی تب) را سود دارد و اگر دوغ را بپزند و آهن گرم کرده در آن افکنند تا آب آن کمتر شود اسهال صفراوی و خونی را باز دارد.

Join

💊💊مصرف افراطی #دوغ به علت افزایش تری بدن باعث بروز درجاتی از #چاقی مخصوصا در افراد با مزاج سرد و تر می‌شود؛ در واقع باعث تجمع رطوبات و پف آلودگی بدن می گردد.

👇👇👇
@drmirghazanfari

👉 @Mezajshenasi12