آخرین خبرها

لکنت زبان و راهکار بر مبنای طب اسلامی

🔻🔻🔻#لکنت_زبان

🍃جهت معالجه لکنتِ زبان،
کمی فلفل سبز تند و همچنین مواد
فسفر دار مثل
✨مـاهی
✨قلـم
⇦✨و سوپ استخوان
مفید است

📚:المخازن، ص ۴۹۹

🌿 @TebbolAeme 🌿💦