آخرین خبرها

لثه و پاکسازی عفونت آن و رفع پوسیدگی دندانها بر مبنای طب سنتی

💊💊💊
درمان #عفونت_لثه

🍃مسواک با خمیردندان《 ۵واحـدعسل+ ۲واحـدنمک》انجام دهید.
👈که در چند روز اول خونریزی بیشتر می‌شود.چون زخم‌ها را ازبین می‌برد وبعد درمان می‌شود.
✅ حتی مواردی بوده که بیمار دونوبت جراحی لثه انجام داده وجواب نگرفته است اما #باهمین‌روش‌درمان‌شده‌است.

‌ ┅┅┄┅✾🌸✾┄┅┅┄
@Tebiranii .✨

🖍🖍🖍پیشگیری از #پوسیدگی_دندان

مالیدن خمیر دندانی مرکب از

🍯 ۵واحـــدعسل+🍚 ۲واحـــدنمک

شب‌ها به عنوان خمیردندان استفاده شود.

┄┉🍃ًً❀(«🌹»)❀🍃┉┄
@Tebiranii .🍃