آخرین خبرها

دندان و لثه درد و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

دندان درد و لثه درد?

?اگر دموی یا صفراوی باشد علاجش انجام فصد از رگ قیفال و اسهال طبیعت به مطبوخ هلیله زرد و خیار چنبر است و

اگر بلغمی یا سوداوی باشد درمان آن: خوردن ایارج فیقرا و حب قوقویا و مضمضه سرکه ای است که در آن حنظل و خردل و عاقرقرحا پخته باشند

?خوراک: غذای لطیف.

?اگر لثه عفونت کرده یا آبسه یا چرک، درمان آن با مخلوط پودر گلنار فارسی، مازو، سماق، نمک و گذاشتن این مخلوط روی لثه تا ۴۰ شب

 

? https://telegram.me/ravazadeh ?