آخرین خبرها

خون دماغ یا خونریزی بینی و روشهای غلط درمانی

⛔⛔⛔⛔⛔❌یکی از باور های غلط در بین مردم
در هنگام خونریزی بینی،
خم کردن سر به عقب برای توقف خونریزی است.
اینکار عوارضی مانند :ایجاد خفگی،حالت تهوع ،و نفوذ خون به مری و معده دارد.

👇👇👇
@Drmirghazanfari