آخرین خبرها

خشکی دهان و علل یابی آن بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚☘️ خشکی دهان

علت خشکی دهان در صبح دلیل بر بخارات سوخته است و علت ان حرارت زیاد معده میباشد
مصرف داروهای خواب اور ،
قرصهای مسکن ، وداروهای شیمیایی ومصرف ادویه جات و سرخ کردنیهای زیاد

بهترین کار خوردن سکنجبین ساده است.

@Mezajshenasi12