آخرین خبرها

افسردگی و راهکار درمانی

افسردگی💛
افراد افسرده لباس و کفش زردرنگ بپوشند و غذاهای زرد بخورند
این رنگ انرژی را بالا برده و ضدافسردگی می باشد.
@soroshesalamati