آخرین خبرها

طلا و مضراتش بر مردان

⛔⛔⛔⛔❌مردان ازطلا استفاده نکنند !

طلا با خاصیت شبه القایی، بر پوست و خون مرد اثر منفی دارد، موجب غلظت خون شده و بمرور به امراض قلبی و سکته در مردان منتهی میشود
چون مردان گرم مزاجندوطلاهم مزاج گرم دارد
امازنان که سردمزاجندباطلا به تعادل مزاجی می رسند

@soroshesalamati