آخرین خبرها

اسهال و روش کنترل آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊کنترل اسهال با هویج  پخته و نمک:

حکیم دلها، استاد اصفهانی
دررابطه با کنترل اسهال با ترکیب هویج پخته و نمک  می فرمودند:
قدیم قبل از به بازارآمدن دارویی برای جبران ازدست دادن مایعات در جریان اسهال که به ORSمعروف است از هویج به صورت زیر استفاده میشد:
نیم کیلو هویج رنده شده و یک کیلو آب
نیم ساعت جوشانده،سپس آن را صاف کرده و محلول حاصل،یک ق چای خوری سرخالی نمک اضافه شود.
سپس با آب جوش حجم محلول را به یک لیترمیرسانیم
محلول حاصل طی  روزبه تدریج میل شود
توصیه میشود برای کودکانی که ازORSخوششان نمی آیدو آن را مصرف نمی کننداز این روش استفاده کنند

🌺 @Mezajshenasi12 http://Telegram.me/Mezajshenasi12