آخرین خبرها

حنا بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊📚📚📚📚📚📚📚📚📚
حنا محاسن و معایب آن از منظر طب سنتی

حنا

با طبیعت معتدل میان سردى و گرمى و خشک، مفید حال گرم مزاجها.

بستن حنا به دست سوخته شده با عث بهبود پوست میشود

مالیدن حنا با ترکیب روغن بنفشه و یا زیتون سبب رفع خارش پوست میشود .

مالیدن به کف دست و کف پا سبب دفع پوسته شدن پوست میگردد .

مالیدن حنا به مقعد شقاق دار رفع ترک مقعد میشود .

حال برای گرم مزاجها بسیار کاربردی درراستای کاهش حرارت است .

مالیدن حنابه پوست تقویت اعصاب را با قوت در پی دارد.

ضماد (مالیدن) حنا بر کف پاى بیمار آبله گرفته جلوگیرى از بروز آبله به چشم او می کند.

بستن حنا به دست و پاى زحمت دیده و مجروح از آتش و سوختگى باعث بهبود و پوست رفتگى آن می شود.

مالیدن حنا جهت تحلیل ورم هاى گرم و جراحات چرکی سریع الاثر می باشد.

مالیدن حنا با روغن رفع جرب و خارش می کند.

مالیدن حنا با آب برگ کوچک او رفع شقاق (ترک مقعد و لب و فرج) و درد زانو می کند.

بستن حناى خیسانده به سر باعث تقویت پوست و موى و سرخى رنگ مو می شود.

مالیدن حنا بر پیشانى و شقیقه ها منع ریختن مواد فاسد بچشم، خصوصا که با آب گشنیز خمیر کرده باشند می کند.

بستن حنا بر سر مخصوصا که آنرا با قطران و روغن زیتون آمیخته باشند جلوگیرى از ریزش مو نموده و موجب روئیدن موى تازه می شود.

مالیدن حنا با سائیده گل تره تیزک باد فتق را فرو می نشاند.

مالیدن حنا با زفت و روغن گل سرخ یا بادام، زخم و جوش و جراحت سر را پاک می سازد.

مالیدن حنا با کوبیده برگ گردو بالمناصفه جهت باد و نفخ و رنج بیضه مفید و مالیدن آن بر پیشانى درد شقیقه و سردرد بادى و بلغمى را فرو می نشاند، خاصه که آنرا با نمک آمیخته باشند.

پاشیدن حناى خشک بر روى زخم، آنرا جمع میکند

مالیدن حنا التیام زخم و جراحات می دهد.

مالیدن حنا بر گلو باعث بهبود خناق و امراض حلق می شود.

مالیدن آن بر سر و پیشانى باعث سلامت امراض دماغى و عصبانى می شود.

مالیدن حنا بر بدن باعث تقویت اعصاب می شود.

مالیدن حنا با سرکه بر سر علاج درد سر می کند.

مالیدن حنا با موم و روغن گل سرخ یا کنجد «که موم را در روغن ذوب کنند» درد پهلو و کوفتگى اعضاء را رفع می کند.

گذاشتن حنا در لباس پشمى مانع کرم (بیت) زدن او می شود و برگ او را نیز همین خاصیت می باشد.
https://t.me/Golafarin_Herbs