آخرین خبرها

شام نخوردن و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ ✅ یکی از علل ضعف عمومی بدن طبق روایات ترک شام میباشد.

در روایت هست که (من ترک العشاء نقصت منه قوه ولاتعود الیه) هر کس شام را ترک کند قوتی از او رفته ودیگر برنمیگردد

یا درروایت دیگری هست (…ان العشاء قوه الشیخ والشاب)شام مایه قوت جوان وپیر است

پس تبلیغات برخی اطباء امروزی مبنی بر شام نخوردن، طبق روایات رسیده از اهل بیت تبلیغ بی اساسیت.

@soroshesalamati