آخرین خبرها

نخودخوری و خشکبار خوری ایرانیان بر مبنای طب سنتی

📚📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#نخودخوری

درسالهای قبل ، آنقدر نخود خوری مهم بوده که حکیم های طب سنتی باشیوه های گوناگون به خورد مردم می دادند مانند:
نخودکشمش در آجیل ها ، آش ها، کباب ، شامی ، آردنخود ، نخودپخته

افسوس که دراین قرن  جای این خوراک باارزش راچیپس ،پفک،ذرت مکزیکی و…گرفته

نخود بخور قوی باش
چیپس وپفک بخورضعیف باش

انتخاب باتوست

@soroshesalamati