آخرین خبرها

خنده و مزاج آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊مزاج خنده گرم است

🔥گرما عامل انرژی وحرکت می باشد🔥
😔مزاج غم خشکی است و مزاج ترس سردی و مزاج نگرانی رطوبت است
مزاج شادی گرم وعلامت شادیخنده است

شما با خندیدن ، آتش گرما را به درون خود راه میدهید.

تمرین کنید حتی در خلوت به زور هم که شده بخندید ، چون ذهن علامت را که دریافت کند خودش بقیه اش را درست میکند.

خنده برهردردبی درمان دواست

خنده و شادی بوسیله  گرمای مطبوعی که ایجاد میکند باعث پخته شدن تمام یخهای ناراحتی و بیماریهای سرد و ذوب شدن آنها میشود.

@soroshesalamati