آخرین خبرها

استخوان شل مفاصل کودکان و راهکارها

🍃🍃🍃🍃🍃
🍃درمورد نوزاد شل توضیح داده شد که این بچه ها را باید در وان روغن سیاهدانه قرار داد.
اگر بخواهید سرعت اثر بیشتری داشته باشد روغن سیاهدانه نمکی باشد. در چهل روز سفت شود و قوام و استخوان محکم پیدا کند.
🍃آنچیزی که استخوان بندی آنها را محکم میکند، شربت انجیر است.
🍃🍃شربت انجیر یا خالص به آنها بدهید و یا شیره انجیر را قاطی شیر آنها بکنید.
🍃🍃🍃🍃🍃
🍊@tebiranii🍊🍃