آخرین خبرها

آفت دهان و راهکارها بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚🍃 #درمان_آفت_دهان

✍️غرغره‌‌ی دمکرده‌ی آب عدس

✍️غرغره‌‌ی رب انارخانگی روزانه③مرتبه

✍️غرغره باآبغوره بدون نمک روزی⑥مرتبه

✍️در آفت‌های شدید فصد زیر زبان یاحجامت زیر چانه

@TebbolAeme 🌿🌿