آخرین خبرها

بلغمی مزاج ها و علایم آنها بر مبنای طب سنتی

??? علائم مزاج بلغمى‏

صاحبان مزاج بلغمی عموما داراى چربى زیاد می باشند

بلغمی مزاج ها پوستشان سرخ، بدن آنها سرد و نرم است

عضلات بلغمی مزاج ها مثل اعمالشان عموما کند و افراد تنبلى هستند.

خواب بلغمی مزاج ها سنگین و عمیق و حرکاتشان آهسته و آرام،

دست‏ها و اندام بلغمی مزاج ها مثل دست مرده، کوشش و فعالیت بلغمی مزاج ها کم و با بى‏قیدى همراه است.

علائم مزاج بلغمى