آخرین خبرها

مغز و تقویت مغز و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊🎯بگفته حکیم بزرگ ابن سینا، برای افزایش کارکرد #مغز باید بیشتر #گرمی خورد!
از جمله: عسل، خرما، گردو، کشمش و…
این درحالیست که متاسفانه مصرف سردى ما ایرانى ها [همچون ترشى،ماست و..] از گرمى ها بیشتر است.
@soroshesalamati

/////////////////////////////////////////

💊💊💊💊♦️امام صادق«ع»:
بدان که در مغز کودکان #رطوبتی است که اگر در آن بماند بیماریها و نارسایی‌هایی سخت و ناگوار به او می رسد، مانند #نابینایی.
#گریه آن رطوبت را از سر کودکان سرازیر و بیرون می کند.
و بدین وسیله سلامتی تن و درستی دیده ایشان را فراهم آورد.

@soroshesalamati