آخرین خبرها

کنترل خشم و غضب بر مبنای طب سنتی

💊💊💊📚📚📚🔰کنترل خشم ✨

🔻خشم و غضب نیز باعث افزایش گرمی و حرارت بدن می شود لذا سعی کنید از قرار گرفتن در موقعیت های ایجاد کننده خشم دوری نموده و خشم خود را با👇

🔹خارج شدن از محل
🔸پاشیدنِ آبِ خنک به سر و صورت
🔹انجامِ تنفس های عمیق
و سایر روش های کنترلِ ذهنی ، کنترل نمایید.

🔻زیرا خشمِ زیاد ، منجر به از بین رفتن حرارتِ ذاتی بدن و تولیدِ مواد سمی می گردد که بیماری های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

🌸سلامت وتندرست باشید🌸

🆔 @drmmohebbi