آخرین خبرها

طب اسلامی و مناظره امام صادق ع با پزشک هندی درباره آناتومی و مهندسی بدن

📚📚📚📚📚📚📚📚🍁 گفتگوی امام صادق علیه السلام با طبیب هندی 🍁

🔺امام صادق علیه السلام فرمودند : اجازه می دهید چیز هایی از شما سئوال کنم.
طبیب گفت : بپرسید اگر بدانم جواب می گویم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا سر آدمی دارای مفصل ها است و یک پارچه نیست ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓ امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا پیشانی مانند روی سر از موی پوشیده نیست ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا در پیشانی خطوط مختلفی نقش شده است ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا ابرو بالای چشم قرار گرفته است ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا چشم را به شکل لوزی ساخته اند ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا بینی میان دو چشم قرار دارد ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند :چرا سوراخ بینی را به زیر آن قرار داده اند؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا لب آب خوره را روی دهان مقرر
داده اند ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا دندان جلو تیز است و دندان های آسیا پهن و انیاب دراز ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا مرد ریش دارد ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا کف دست و پا مو ندارد ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا ناخن و مو روح ندارند؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا دل ( قلب ) صنوبری شکل است ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا ریه بدو قسمت ساخته شده و در جای خود متحرک است ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا کبد محدب است ؟ ( مانند کیسه لاستیکی آب )
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا کلیه مانند لوبیا ساخته شده است ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا درون کاسه زانو به سمت جلو است؟
طبیب گفت : نمی دانم.

❓امام صادق علیه السلام فرمودند : چرا میان کف پا گود است و به زمین نمی چسبد ؟
طبیب گفت : نمی دانم.

✅ امام صادق علیه السلام فرمودند : ولی به فضل خداوند ، به حکمت همه این ها آگاهم.
طبیب گفت : بفرمایید استفاده کنم .
@soroshesalamati