آخرین خبرها

خارپاشنه و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊💊
خار پاشنه

عامل خارپاشنه رسوب اخلاط سرد و خشک است و برای رفع این بیماری پرهیزات ، پاکسازی ها و گاها خون گیری توسط زالو انجام می شود .
عوامل ذیل هم در درمان آن موثر است

روغن مالی پا
پرهیز از ترشیجات و سرخ کردنی ها
خوردن سرکه انگبین و اسپند ۴۰ تا ۱۲۰ روز
سنگ پا مالیدن در حمام

@drkhodadadii

‍ ‍