آخرین خبرها

رحم شناسی بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️📚📚📚📚نشانه های انواع #رحم در بانوان

🔸اگر #خون #عادت ماهیانه سفید بود رحم بلغمی است و سرد
🔹اگر خون سیاه است رحم سودایی
🔸اگر خون قرمز گلگون باشد نشانه رحم گرم
🔹اگر گرم و زیاد است نشانه گرم و مرطوب بودن
🔸اگر خون گرم و کم باشد نشانه گرمی و خشکی
🔹هرچه خون عادت رقیق تر علامت رطوبت و سردی
🔸و هر چه خون غلیظ تر علامت سودا و خشکی

@tanbalitokhmdan