آخرین خبرها

جوش صورت خانمها

⛔⛔⛔⛔چرابرخی خانمهاپس ازاصلاح صورت جوش های متعدددرگونه هایشان ظاهرمیشود؟
این افرادسودای(رسوب)بدنشان زیاداست که بااصلاح منافذپوستشان بازمیشودومقداری ازسودای انباشته شده زیرپوستشان خارج میشود
این افراداصلاح تغذیه داشته باشندودرحمام صورتشان راباروشوروکیسه نرم بخشی ازسودای موجودراتخلیه میکنند
@soroshesalamati