آخرین خبرها

گیلاس داروی ضد سرطان

💊💊💊💊💊💊💊💊
✍گیلاس ضد سرطان
برخی از ترکیبات یافت شده در گیلاس نظیر کوئریترین، الاجیک اسید و پریلیل الکل ثابت شده است که بسیار در جلوگیری از روند شروع و گسترش سرطان نقش دارند.

@sinohehsamdaliri