آخرین خبرها

گوارش و علت یابی درد و درمان بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊💊
پیامبر اعظم ص : مادرهمه بیماریها درگوارش است و داروی همه بیماریها در گوارش است

یعنی خطا نکنیم همه بررسی علل بیماری را در گوارش ۱۰ الی پانزده متری خودمان جستجو کنیم
چون ۷۰ لقمه که تناول میکنیم میشه یک قطره خون در بدن
و بعد دقت کنید
۷۰ قطره خون میشه یک قطره آب منی
دقت کنید
پس هرچه در۱۰۰ هزارکیلومترعروق بدن رخ میدهد با همین خون گوارش است
این نگاه را درتشخیص ها بکاربگیرید