آخرین خبرها

کیست بلغمی در بالاتنه و راهکاردرمانی آن با تغذیه و نوشیدنی گرم بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊💊
دفع کیست بلغمی درسینوسها و دستگاه ادرای و تقویت گوارش سرد مزاج بعدناهارو شام نصف استکان عرق نعنا و اویشن و بادرنجبویه و زنیان و یونجه  یعنی جمع همه نصف استکان
فقط شهوت جنسی مضاعف میشه  این ترکیب برای مجردها کمترشود
برای دفع چرکهای بالاتنه حرف اول میزنند