آخرین خبرها

کلیه شناسی و آناتومی آن بر مبنای طب سنتی

💊💊در داخل کلیه رگهای فراوانی بنام نفرون وجود داردکه مواد دفعی ازآنان عبورمیکند
اگرفصل سردباشدوموادسردوترمانند دوغ، چای وآب زیادمصرف شودسطح بلغم درتن افزایش میابددراین حالت بلغم مانندتکه های ریزیخ به اندازه خاکشیرقصدخروج ازنفرونهارادارند
اگربلغم عبوری ازنفرونها راه رابندآورندبلغم درنفرونها انباشته میشوندوحالت بلوری پیدامی کنند
این انباشت تبدیل به سنگ میشودوراه عبورنفرونهاتنگ وبسته میشودواین فشارهمراه درد خواهد بود
🌺🌺🌺🌺🌺
@soroshesalamati