آخرین خبرها

نخود خوری و روش های استفاده آن بر مبنای طب سنتی

💊💊⛔️⛔️⛔️
-نخودخوری
درسالهای قبل ، آنقدر نخود خوری مهم بوده که حکیم های طب سنتی باشیوه های گوناگون به خوردمردم می دادندمانند:
نخودکشمش
درآجیل ها
درآش ها
کباب شامی
آردنخود
نخودپخته
افسوس که دراین قرن  جای این خوراک باارزش راچیپس ،پفک،ذرت مکزیکی و…گرفته

نخودبخورقوی باش
چیپس وپفک بخورضعیف باش
انتخاب باتوست
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
@soroshesalamati