آخرین خبرها

گوش درد با صدای شرشر آب و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊
✍️ صدای شرشر در گوش

♻️ درمان گوشی که صدای شر شر آب می دهد.
🌀 الف) روغن مالی ملاج سر با روغن کنجد هر شب (۴۰ شب)
🌀 ب) غذای گرم شبانگاه ( بادام روزی ۱۴ عدد)
🌀 ج) عطسه آور (۳ واحد پودر تنباکو +۲ واحد پودر سیاه دانه + ۱ واحد پودر زنجبیل) شبی یک مرحله (۱۴ شب)
🌀 د) استشمام عطر گرم موقع خواب (۴۰ شب)

🌿 @TebbolAeme 🌿