آخرین خبرها

تاتو و خالکوبی وروش برطرف کردن آن بر مبنای طب سنتی

#برطرف‌کردن‌تاتووخالکوبی

⬅ قرار دادن ضماد سرکه+ سدر به مدت دو ساعت، سه تا هفت روز

البته حوصله شرط کار است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯❌