آخرین خبرها

سورنجان گیاهی بسیار نافع برای مفاصل و استخوان درد و ناتوانی جنسی

سورنجان? درمان کننده دردهای مفصلی است سورنجان درمان کننده رماتیسم و نقرس است همچنین سورنجان درمان درد مفاصل است که از بلغم و رطوبت باشد  

سورنجان درمان کننده دردهای مفصلی است سورنجان درمان کننده رماتیسم و نقرس است همچنین سورنجان درمان درد مفاصل است که از بلغم و رطوبت باشد
بهترین نوع سورنجان آن است که رنگ ظاهر و مقطع آن هر دو سفید و طعم آن شیرین و تازه و کرم نخورده بوده و قدرى سخت باشد و بدبو هم نباشد. طبیعت سورنجان گرم است.
سورنجان مسهل بلغم و مواد زائد و دفعى بوده و رطوبات زیادى بدن را از اعضاء دور و نزدیک بدن و بخصوص از مفصل‏ها و اطراف استخوانهاى بدن جذب و دفع مى‏ نماید
از این جهت است که مصرف سورنجان با صبر زرد معالج عرق النساء (سیاتیک ) و نقرس و مصرف سورنجان با زنجبیل براى دیگر دردهاى مفاصل بسیار نافع است

افرادى که دردهاى استخوانى و مفصلى دارند و علت درد روماتیسم یا نزلات سرد مزاج و یا کمبود کلسیم در بافت استخوان مى ‏باشد مى‏ توانند استخوان قلم گوسفند را روى آتش گذاشته تا زغال شود سپس زغال مذکور را پودر کرده و مقدارى از آن را با نیم برابر پودر سرنجان مخلوط و در کپسول نموده و روزانه صبح و عصر هر نوبت دو سه کپسول میل نمایند.

درمان ضعف قوای تناسلی با سورنجان:
افرادى که به ضعف قواى تناسلى مبتلا هستند مى ‏توانند مقدار دو گرم از پودر سورنجان را با مقدارى شیر تازه دوشیده بمدت سه روز- روزى یکبار میل نمایند بشدت محرک قواى جنسى بوده و در ضمن ناراحتى‏ هاى روماتیسمى و رطوبى را نیز برطرف مى‏ سازد

درمان دردهای استخوانی با سورنجان:
در معالجه دردهاى استخوانى مى ‏توان پودر آن را با مقدارى زعفران و زرده تخم‏ مرغ مخلوط و بر استخوانهاى دردناک ضماد نموده و مقدارى نیز خورده شود مقدار خوراک آن اگر بتنهائى یا با مقدارى زعفران باشد تا چهار گرم و اگر همراه با داروئى دیگر مصرف گردد دو گرم مى‏ باشد. و مقدار زعفران همراه با سورنجان باید تا یک پنجم سورنجان باشد.

Boalii.ir/2628