آخرین خبرها

بینی و رفع گرفتگی بینی با ضماد و یا چکاندن روغن نعناع دررمان سرماخوردگی

رفع گرفتگی بینی

✨استفاده از قطره روغن نعناع هنگام گرفتگی بینی بالاخص در زمان سرماخوردگی در چند ثانیه باعث باز شدن گرفتگی بینی می شود.