آخرین مطلب

لک پوست ناشی از آفتاب

🌞 📚درمان لکهای ناشی از آفتاب

✍️ برگهای جعفری را کوبیده و بصورت خمیر در آورید و خمیر حاصل را حدود نیم ساعت روی پوست خود نگه دارید.
@soroshesalamati