آخرین مطلب

تغذیه طبی سنتی مردم شمال

📚بفرماییدغذای طبی شمالی

چون شمال ایران بسیار مرطوب است واین رطوبت بالا عامل روماتیسم ودردهای مفاصل است
پس حکمامصرف سیر رابه راههای گوناگون به شمالی ها توصیه کردند
مزاج سیربسیارگرم وخشک است
یکی ازطبی ترین غذاهای شمالی میرزاقاسمی است که سیروبادمجان پایه پخت آنست بادمجان هم مزاج خشک داردپس سیروبادمجان درکنارهم رطوبت تن را ازعمق جذب واخراج می کند
جالب اینکه همین غذا برای مناطق خشک نامناسب است مگر رطوبت تن بالا باشد
آفرین به حکمای اندیشمندشمالی که باغذاپیشگری ودرمان می کردند

عزت الهی
@soroshesalamati