آخرین مطلب

آمپول بیحسی در ایام زایمان و مضرات گسترده آن بر مبنای طب سنتی

مضرات امپول های بی حسی در زایمان
🍃زنانی که آمپول های بی حسی می زنند افسردگی میگیرند چون اندامشان مخصوصاً سر را سرد میکند
همین زن را می بینید تناسب اندام دارد اما بعد از سزارین شکمش بالا آمده است چون به کمر بی حسی زدند و سرد شده است و همین بی حسی ممکن است اندام جنسی را نیز سرد بکند
🍃🍃برای اینکه تأثیر سوء بی حسی را برطرف کنیم آن محیط را با روغنها و غذاهای گرم می‌کنیم.
اما در زایمان طبیعی این اتفاق نمی‌افتد.
🍃 توجه: زایمان سزارین بلغم تولید می‌کند و حنا بلغم را از قسمتهای پایین بدن جابجا می کند.
@tebiranii

نسخ_استاد 🍓🌱˼

♡› @tebiranii ⸀🧁˼