آخرین مطلب

عمرهای طولانی در بین علمی اسلامی و غفلت علوم طب پزشکی آکادمیک

📚📚📚علم پزشکی درایران غفلت است
‏صافی گلپایگانی ۱۰۲ ساله
وحید خراسانی ۹۹
نوری همدانی ۹۵
مکارم شیرازی ۹۴
شبیری زنجانی ۹۲
جعفر سبحانی ۹۱
علی سیستانی ۹۰
جوادی آملی ۸۷
علوی گرگانی ۸۱

چرا علم پزشکی راجع به دلایل طول عمر مبارک مراجع تقلید هیچ تحقیقی نمیکنه تا به نسخه ی زندگی سالم و عمر طولانی برسه؟
@soroshedalamati