آخرین خبرها

مزاج رحم سرد و مزاج رحم گرم و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊💊⛔️⛔️⛔️#چگونگی تشخیص رحم گرم و سرد :

۱. یک تیکه پارچه کتانی را وقتی عادت ماهانه هستید آغشته به خون کنید و هاله خون را در نظر بگیرید (اطراف خون وقتی که درحال پخش شدن هست ) سفیدبودن نشانه رحم سرد است و بلغمی و اگرسیاه بود سوداوی است انجمادی یااز گرمی باشد و سوخته و اگر خون گرم است علامت رطوبت است و اگر گرم و کم باشد نشانه گرمی و خشکی است هرچه رقیق تر باشد نشانه رطوبت و سردی است و هرچه غلیظتر نشانه خشکیو حرارت است .

۲. لمس : با پشت دست زیر ناف را لمس کنید یا سرد است یا گرم وقتی ریاح کم شود موجب زود انزالی مرد میشود اگر مرد هنگام نزدیکی احساس سوزش کند رحم گرم است و اگر خنکی احساس کند رحم سرد است

۳. اگر در قسمت آنه زن مویی نباشد رحم سرد است و احتمالا عقیم است اگر مو
زیاد باشد و کلفت و ضخیم رحم گرم است و زن پسرزا است اگر عکس آن باشد نشانه سردی است

۴. اگرنبض قوی و پرفشار باشد گرم است و اگر کند و کم فشار رحم سرد است

۵. زن شب تا صبح چیزی نخورد و ناشتا باشد اگر ادرار زرد و رنگین باشد گرم است و اگر بیرنگ بود سرد است

۶. هرچه پاکی بیشترباشد رحم سرد و اگر کم باشد گرم است

۷. اگر زیرناف نفخ و ورم باشد و احساس باد زیر شکم کند سردی رحم است ، درد قاعدگی نشانه سردی رحم است

۸. اگر زن لب خشک داشت رحم خشک و گرم است ، دل آشوبی وتپش قلب نشانه گرمی است

۹. اگر زن لاغرباشد نشانه خشکی و گرمی است

۱۰. اگر رگهای پشت دست گشاد باشد مدفوع خشک نشانه گرمی است ، عطش زیاد نشانه گرمی رحم است

۱۱ . دست و پای سرد غیر از ایام سرد نشانه سردی است.

@tanbalitokhmdan
http://T.me/tanbalitokhmdan