آخرین خبرها

طب سنتی و دستورات زکریای رازی

📜محمد بن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی:

« مَهما قَدَرْتَ اَن تُعالِج بِالاَغذیه فلاتُعالِج بِالاَدویه و مَهما قَدَرْتَ اَن تُعالِج بِالاَدویه المُفرده فلاتُعالِج بِالاَدویه المُرکبه »

یعنی :

« تا میتوانی با غذا درمان را به سامان برسانی، از دارو بهره مگیر و تا آنجا که میتوانی با داروی مفرد درمان کنی، داروهای مرکب را به کار مبر! »

👈 از سخن این دانشمند بزرگ نتیجه میگیریم که ابتدا تدابیر غذایی را برای درمان بیماری ها به کار ببریم و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، سپس با دارو های مفرد و اگر باز هم نتیجه حاصل نشد، با دارو های ترکیبی درمان کنیم.

🖊 همچنین اینکه پزشکی در مراجعه های اولیه، دارو های زیاد و ترکیبی برای یک بیمار (در بیماری های ساده) تجویز میکند، حتما نشانه زبردست بودنش نیست!

✅ @tebiranii