آخرین خبرها

حبوبات و مزاج آنها بر مبنای طب سنتی

📚📚📚حبوبات وغلات و مزاج آنها
چاودار …….. معتدل
لوبیا سبز …….. گرم و تر
لوبیا سفید …….. کمی گرم و تر
لوبیا قرمز …….. گرم و تر
لوبیا چشم بلبلی …….. کمی گرم و تر
لوبیا چیتی …….. گرم و تر
ماش …….. سرد و خشک
برنج …….. سرد و تر
لپه …….. گرم و خشک
نخود سیاه …….. گرم و خشک
نخود فرنگی …….. سرد و تر
نخود سفید …….. گرم و خشک
باقالا …….. سرد و تر
گندم …….. گرم و تر
سنگک …….. کمی گرم و خشک
دال عدس …….. گرم و خشک
منبع: برگرفته از کتاب ” مجموعه کامل دائره المعارف تغذیه” از آقای داریوش صالحی
http://drakbary.com/index.aspx?pageid=402&newsview=251
سایت دکتر متخصص طب سنتی حسن اکبری